VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ÚVOD:

Ochrana Tvojich osobných údajov je pre nás dôležitá tak isto aj právo na súkromie. Preto Ťa budeme v tejto časti informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov pri používaní našich web stránok a nákupného portálu NATURIQ.

Spoločnosť NATURIQ s.r.o. so sídlom Krivec 298, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, IČO: 46851607, ďalej ako „NATURIQ“, je ako prevádzkovateľ webových stranok www.naturiq.sk a eshopu na týchto stránkach zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1. Vysvetlenie názvoslovia

1.1. Osobný údaj.

Osobné údaje sú všetky údaje v písomnej podobe ktoré zaznamenávame cez náš eshop na stránke www.naturiq.sk o tvojej osobe. Čiže Tvoje meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa ktorú si zadal, Tvoja e-mailová adresa, telefonický kontakt alebo tak isto aj Tvoje a správanie pri nakupovaní v našom obchode je zaznamenané ako pohyb kurzorom a počet kliknutí na určite odkazy alebo produkty v nákupnej galérii NATURIQ.

1.2 Ponuka služieb eshopu NATURIQ.

Stručný opis ponúkaných služieb je nasledovný.

1.2.1 Zákaznícka zóna, alebo tiež známe ako profil na stránke – Niq-zóna

V zákazníckej zóne, ďalej ako „Niq-zóna“ Ti poskytujeme zľavy a nákupné zľavové bonusy pre Tvoj nákup. Pritom je potrebné, aby si sa do tejto Niq-zóny zaregistroval a prihlásil pred samotným nákupom. Tieto prihlasovacie osobné údaje zadané pri registrácii sú digitálne zaznamenávané.

1.2.2 Profil zákazníka na Niq-zóne.

Ihneď po registrácii je Ti vytvorené konto zákazníka Niq-zóny, na ktorom sa zaznamenávajú a evidujú nákupy na našej stránke eshopu a tiež aj iné detaily. Viac informácii o Podmienkach používania a užívania výhod Niq-zóny najdeš v našich obchodných podmienkach.

Dodatočne k základným službám Niq zóny Ti ponúkame doplnkové služby, ktoré sú opísané nižšie.

1.2.3 Reklama 

Reklamou sa myslí každá prezentácia tovaru pri realizácii obchodu za účelom propagácie tovaru alebo poskytovania služieb. Naša reklama spravidla obsahuje produkty, články alebo ponúkané služby tiež aj informácie o zmene stavu produktu ako je cena, dostupnosť. Za reklamu považujeme aj emaily ktoré budeš dostávať , ktoré budú obsahovať propagačný materiál, len v tom prípade ak si túto možnosť zvolíš.

1.2.4. Prieskum alebo anketa.

Tvoje osobné údaje, a to najmä Tvoju e-mailovú adresu alebo IP adresu použijeme, aby sme Ťa pozvali zúčastniť sa na zákazníckej ankete. Prieskumy sa vykonávajú anonymne, pokiaľ od Teba nemáme plné povolenie na neanonymizovaný prieskum. Získať závery o Tvojej osobe z Tvojich odpoveď môžeme len v prípadoch Tvojho súhlasu s neanonymizovaným prieskumom. Vďaka prieskumu vieme urobiť rozhodnutia o našom obchodnom modeli založenom a postavenom na Tvojich odpovediach. Vieme Ti vieme ponúkať naše služby cielenejšie a špecifickejšie. Zisťujeme napríklad demografický vývoj, spotrebiteľské zvyklosti. Zbierame osobné údaje, ktoré anonymizujeme za účelom ochrany našich zákazníkov, aby sa údaje nedali v žiadnom prípade vystopovať späť k Tvojej osobe.

2. Ktoré osobné údaje konkrétne spracovávame.

Pre realizovanie nákupu čiže základnej služby našej stránky a pre úplné ukončenie nákupu a tiež aj pre registráciu do Niq-zóny za účelom získania výhod Niq-zóny a jej základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby si nám poskytol/poskytla k dispozícii Tvoje nasledujúce osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Adresu fakturačnú (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) pre vytvorenie faktúry.
  • Adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) pre zaslanie Tvojho nákupu.
  • E-mailová adresa pre zriadenie konta v Niq – zóne, pre realizáciu nákupu, pre rozposielanie reklamy a elektronických faktúr a pre zasielanie informácie o stave vybavovania Tvojej objednávky.
  • Mobilné telefónne číslo pre kontaktovanie za účelom zisťovania a upresnenia doby doručenie a prípadne prehodnotenia nákupu a tiež riešenie reklamácií a upozornenie na nedostupnosť tovaru.
  • IP adresa navštevovateľa stránok www.naturiq.sk pre optimalizovanie a cielenie reklámnej kampane.
  • V prípade nákupu na firmu budeme vyžadovať aj:
  • Názov spoločnosti na ktorú nakupuješ
  • Údaj o Tvojej spoločnosti ako IČO, DIČ, IČ DHP pre uplatnenie si nákupu na firmu.

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu – nákupu a zasielanie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Tak isto sú potrebné pre registráciu a zriadenie profilového konta v Niq-zóne. Spolu so zriadením konta je Ti pridelené aj zákaznícke číslo, podľa ktorého Ťa vieme rýchlo identifikovať a spätne vystopovať.

V Tvojom zákazníckom konte v Niq-zóne máš možnosť online doplniť nasledujúce osobné nepoviné údaje:

Údaj o pohlaví len pre záležitosti oslovenia v emailovej a telefonickej komunikácii.

Údaj o Vašom vysokoškolskom, akademickom alebo inom titule len pre účely správneho oslovenia v emailovej a telefonickej komunikácii.


Svoje údaje si môžeš meniť cez našu internetovú stránku www.naturiq.sk po prihlásení so svojim heslom do Tvojho profilu v Niq-zóne kedykoľvek. Alebo na telefonickom kontakte +421 903 236 138 alebo +421 903 222 221, alebo po požiadaní e-mailom na info@naturiq.sk

Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvného vzťahu, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno realizovať nákup na stránkach www.naturiq.sk.

3. Personalizovaná reklama

Informácie získané na základe Tvojich zvyklostí a správania: Čas nákupu, produkt alebo kategória produktov, využívanie ponúk a akcií pri kúpe tovaru / produktov, klasifikácia do kategórií s kritériami (dĺžka trvania účasti / frekvencia) a stanovenie podobnosti s našimi inými zákazníkmi s kritériami (cena nákupu / frekvencia / zisk).

Podľa výsledkov uvedeného spracovania hlavných osobných údajov a údajov o nákupnom správaní a podľa zaradenia do určitej kategórie zákazníkov môže byť automatizovane rozhodnuté, aké informácie a reklamy Ti budú podľa toho posielané.

Účelom spracovania údajov je príjem personalizovanej/profilovanej reklamy a informácií, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 a čl. 22 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Sú však potrebné na prijímanie uvedených informácií a reklamy a bez ich poskytnutia zákazník informácie ani reklamu nedostane.

4. Spracovanie osobných údajov na profilované vyhodnotenie údajov

Ak si nám dal súhlas, Tvoje nákupné správanie sa bude vyhodnocovať spôsobom automatizovaného spracovania. Tieto informácie tvojho nákupného správania sú zbierané a spracovávané pre zlepšovanie sa v oblasti poskytovaných služieb a za účelom optimalizovať náš obchod s Tvojimi záujmami.

5. Doba uchovávania údajov 

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu ohľadne jedného nákupu na stránkach www.naturiq.sk a to 3 roky po jeho ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona. Napríklad daňový doklad a udaje na ňom obsiahnuté sa budú archivovať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy. V účtovníctve bude tento doklad evidovaný po dobu 10 rokov so začiatkom nasledujúci rok po uzatvorení kúpnej zmluvy. Po uplynutí týchto lehôt prevádzkovateľ tieto údaje anonymizuje Prevádzkovateľ nakupnej galérie www.naturiq.sk nenesie zodpovednosť za nepravdivé a nesprávne údaje vyplnené kupujúcim alebo zákazníkom, ktorý si len vytvoril profil v Niq-zóne. A zároveň prehlasujeme že urobíme maximum pre ochranu poskytnutých údajov. A aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

6. Údaje ktoré sú ďalej sprostredkovávané na spracovanie

NATURIQ používa programové vybavenie na tvorbu faktúr a vedenie účtovníctva a tiež aj tretiu stranu na prevádzkovanie webových stránok a tiež aj využíva poskytovateľa služieb v oblasti zasielania zásielok, ďalej len „prepravca zásielok“. Dodávatelia týchto služieb spracúvajú údaje výlučne podľa pokynov NATURIQ a sú zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane údajov. Všetci uvedení dodávatelia boli starostlivo vybraní a dostávajú prístup k Tvojim údajom len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie týchto služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom si súhlasil so spracovaním údajov.

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

7. Tvoje práva ako zákazníka a hosťa v Niq-zóne

7.1 Právo na informácie

Máš právo kedykoľvek požiadať o tieto informácie o Tvojich údajoch, ktoré sú u nás spracovávané a ktoré si nám poskytol. Máš právo sa dozvedieť ich pôvod a aj príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdávame, a aj na aký účel boli poskytované.

7.2 Tvoje právo na odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov

Tvoj súhlas na spracovanie osobných údajov, môžeš kedykoľvek odvolať a to bezdôvodne. Bude úplne stačiť ak zašleš tvoju požiadavku e-mailom na adresu info@naturiq.sk Prípadne môžeš urobiť tak aj poštou na adresu: NATURIQ, Krivec298, 96205 Hriňová.

Taktiež pri prijatí reklamy môžeš svoj súhlas zrušiť aj stlačením tlačidla „odhlásiť sa z prijímania“ reklamných emailov v päte emailu. Toto sa vzťahuje len na vyjadrenie nesúhlasu s prijímaním reklamy prostredníctvom emailu.

7.3 Tvoje právo na opravu údajov

Ak zmeníš svoje údaje alebo ak zistíš že údaje v tvojom profile alebo reklamnom e-maili sú nesprávne, môžeš ich kedykoľvek opraviť vo profile v Niq-zóne, alebo nás požiadaj prostredníctvom kontaktu a my tieto údaje za teba zmeníme.

7.4 Tvoje právo na vymazanie údajov a právo na obmedzené spracúvanie

Tvoje údaje môžeš kedykoľvek vymazať prostredníctvom žiadosti zaslanej emailom z emailového konta žiadateľa, ak nebude emailová adresa totožná s údajom v profile môže NATURIQ žiadať od Teba dodatočne overenie totožnosti. Ak neprebehne dodatočné overenie korektne a ani po 14 dňoch nepodložíš dodatočné overenie, bude tvoja žiadosť o vymazanie osobných údajov zamietnutá. V ostatných prípadoch kladného overenia žiadateľa sa údaje zmažú z našej strany čo najskôr, avšak nie neskôr ako jeden mesiac po doručení tvojej žiadosti pokiaľ to nie je v rozpore zákonným lehotám pre archiváciu daňových dokladov.

Po obdržaní tejto žiadosti dostaneš od nás notifikáciu o prijatí tejto žiadosti. Po vymazaní týchto Tvojich osobných údajov nebude tieto údaje ďalej možné u nás evidovať ani poskytovať ani Ti nebude možné opätovne obnoviť konto ani umožniť prístup k Tvojmu profilu, ktorý obsahoval Tvoje osobné údaje.

Ak si svoje konto nepoužil ani raz počas trvania 3 rokov bude automaticky vymazané. Všetky osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa pre Vašu bezpečnosť zamknú.

7.5 Právo na prenos údajov

Tvoje údaje máš právo kedykoľvek preniesť na iného správcu podľa vlastného výberu. Vieme ich poskytnúť v plnom rozsahu ako si nám ich zadal v elektronickej podobe.

7.6 Tvoje právo na zrušenie súhlasu ktorý si nám dal na spracovanie údajov

7.7 Tvoje právo na sťažnosť

Ak budeš mať námietky na spôsob akým sa s Tvojimi udojmi zaobchádza môžeš nás kedykoľvek kontaktovať. Okrem toho máš právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava a to hlavne v prípade podozrenia pre porušenie práv na ochranu osobných údajov.


8. Súhlas so spracovaním údajov

Tvoje zaškrtnutie príslušných políčok vyjadrí tak súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodného portálu www.naturiq.sk Tvoj súhlas tak vyjadrí to aby NATURIQ ďalej spracúval Tvoje osobné údaje na hore uvedené účely.

V prípade že sa nebudú tvoje údaje zhodovať s údajmi , ktoré už evidujeme súhlasíš s tým aby ťa zodpovedný pracovník spoločnosti NATURIQ telefonicky kontaktoval na Tebou uvedenom telefónnom čísle za účelom identifikácie Tvojej osoby a overenia údajov.


9. Otázky o ochrane údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na kontakty v bode 2.